انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

Unanswered

0 replies and 1794 views میزان معافیت و مالیات حقوق در سال 1397  0  1794 Started 03 Apr 2018 @ 11:07 AM by امیر
0 1794
0 replies and 1911 views ساعت کار مجاز  0  1911 Started 07 Feb 2018 @ 05:38 PM by امیر
0 1911
0 replies and 2134 views میزان افزایش حقوق‌ کارمندان دولتی در سال 1397  0  2134 Started 17 Jan 2018 @ 08:43 AM by امیر
0 2134
0 replies and 2064 views راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مالیات بر درآمد حقوق  0  2064 Started 15 Jan 2018 @ 12:06 PM by امیر
0 2064
0 replies and 2061 views سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1397  0  2061 Started 06 Jan 2018 @ 08:41 AM by امیر
0 2061
0 replies and 2018 views معافیت سنوات  0  2018 Started 21 Dec 2017 @ 10:36 AM by امیر
0 2018
0 replies and 3345 views فهرست داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم  0  3345 Started 16 Dec 2017 @ 11:54 AM by امیر
0 3345
0 replies and 2563 views جهت ایجاد موضوعات جدید  0  2563 Started 18 Oct 2017 @ 03:55 PM by امیر
0 2563
0 replies and 2394 views قوانین انجمن ها  0  2394 Started 18 Oct 2017 @ 03:28 PM by امیر
0 2394