انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

Unanswered

0 replies and 208 views میزان معافیت حقوق در سال 1398  0  208 Started 28 Mar 2019 @ 05:48 PM by امیر
0 208
0 replies and 232 views افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1398  0  232 Started 28 Mar 2019 @ 05:45 PM by امیر
0 232
0 replies and 2362 views میزان معافیت و مالیات حقوق در سال 1397  0  2362 Started 03 Apr 2018 @ 11:07 AM by امیر
0 2362
0 replies and 2455 views ساعت کار مجاز  0  2455 Started 07 Feb 2018 @ 05:38 PM by امیر
0 2455
0 replies and 2681 views میزان افزایش حقوق‌ کارمندان دولتی در سال 1397  0  2681 Started 17 Jan 2018 @ 08:43 AM by امیر
0 2681
0 replies and 2624 views راهنمای تهیه فایل الکترونیکی در سیستم مالیات بر درآمد حقوق  0  2624 Started 15 Jan 2018 @ 12:06 PM by امیر
0 2624
0 replies and 2608 views سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1397  0  2608 Started 06 Jan 2018 @ 08:41 AM by امیر
0 2608
0 replies and 2542 views معافیت سنوات  0  2542 Started 21 Dec 2017 @ 10:36 AM by امیر
0 2542
0 replies and 4566 views فهرست داراییهای استهلاک پذیر (موضوع ماده ۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم  0  4566 Started 16 Dec 2017 @ 11:54 AM by امیر
0 4566
0 replies and 3173 views جهت ایجاد موضوعات جدید  0  3173 Started 18 Oct 2017 @ 03:55 PM by امیر
0 3173
0 replies and 2921 views قوانین انجمن ها  0  2921 Started 18 Oct 2017 @ 03:28 PM by امیر
0 2921