انجمن نرم‌افزارهای مالی-اداری

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 06 Jan 2018 08:41 AM by  امیر
سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال 1397
 0 Replies
Sort:
You are not authorized to post a reply.
Author Messages
کاربر عادی
Posts:17 کاربر عادی

--
06 Jan 2018 08:41 AM

    علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور از تعیین شدن سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی تا 2 میلیون و 300 هزار تومان در جلسه دوشنبه عصر این کمیسیون خبر داد و افزود: روز گذشته طبق مصوبه کمیسیون این سقف مالیاتی 2 میلیون تومان بود که در جلسه دوشنبه عصر، این مبلغ به 2 میلیون 300 هزار تومان افزایش یافت.

    با تجدید احترام
    You are not authorized to post a reply.