03

قرعه کشي تور زيارتي مشهد مقدس شرکت رجحان برگزار شد.

برنده اين مراسم ، آقاي علي هاشمي با نام کاربري @iliya H عضو کانال تلگرام و صفحه اينستاي شرکت رجحان .
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |