02


در مسابقه عکاسي برندگان به شرح زير ميباشند:

1.کاربر گرامي @Samirasadri63 براي عکس (از تهران)

2.کاربر گرامي @javadmoodi براي عکس (از زاهدان)3.کاربر گرامي @parisa_shahmiri براي عکس (از تهران)برنده خلاقانه ترين عکس ، کاربرگرامي @morii.motahari براي عکس (از تهران) 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |